ZpětÚvod Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Tento dokument popisuje, jakým způsobem používáme a zpracováváme osobní údaje, které jste nám poskytl/a. Najdete zde také informace o tom, jak nás kontaktovat, pokud máte dotazy ohledně osobních údajů. Na jakékoliv otázky vám rádi odpovíme.

Totožnost a kontaktní údaje správce:

Firma či jméno a příjmení: Bc. Petr Šára 

Sídlo: nám. ČSA 54, 551 01 Jaroměř

IČO: 49989804

Telefon: 608540523,777781051

E-mail: info@rex-jaromer.cz

(dále jen "správce osobních údajů" nebo "my")

Jaký typ osobních údajů shromažďujeme?

Shromažďujeme pouze osobní údaje za účelem realizace nabízených služeb na základě plnění uzavřené smlouvy nebo oprávněného zájmu provozovatele.

Jedná se tak nejčastěji o údaje: Jméno, Příjmení, E-mail a Telefonní číslo

V případě některých vybraných služeb (např. právní služby, finanční služby) se jedná i o následující další údaje: Adresa trvalého pobytu, Doručovací poštovní adresu, Datum narození, RČ nebo IČO, Číslo bankovního účtu.

Za jakým účelem zpracováváme osobní data?

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění uzavřené smlouvy nebo objednané služby. Konkrétně se jedná o následující účely:

 • Poskytování realitních služeb
 • Informování o stavu poskytované realitní služby
 • Doručení písemných dokumentů spojených s poskytováním realitních služeb
 • Založení osobního účtu na našem webu
 • Informování o produktových novinkách na našem webu (včetně zasílání přání k svátku a narozeninám)
 • Marketingová činnost (zejména zveřejňování Vámi poskytnuté reference na našich stránkách)

 • Vaši e-mailovou adresu potřebuje pro splnění některých konkrétních služeb – např. zasílání informace o stavu Vaší realitní nabídky nebo poptávky, zasílání informace o vývoji realitních nabídek v našem portfóliu. 

Jaké osobní údaje sdílíme s třetími stranami?

K Vašim osobním údajům máme přístup my, jako správce osobních údajů, a také naši kolegové (makléři), kteří zajišťují rozesílání nabídek, obchodních sdělení a komunikaci s Vámi.

Některé vybrané služby – právní služby, finanční služby, exekuční služby - realizujeme ve spolupráci se třetími stranami. Dle povahy poskytovaných služeb, tak sdílíme Vaše vybrané osobní údaje s konkrétními třetími stranami. Všichni naši partneři jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili.

Pokud jste si neobjednali žádnou z našich služeb, která vyžaduje spolupráci se třetí stranou, tak jsme žádná data nikomu (žádné třetí straně) nepředali. 

Pokud jste navštívili naše webové stránky, tak shromažďujeme přes aplikace třetích stran informace o vašem počítači. Tyto údaje jsou anonymní. Nemohou vás identifikovat jako osobu a jsou využívána pouze k tvorbě statistik a jejich následné analýze.

Za určitých, přesně definovaných, podmínek jsme pak povinni některé Vaše osobní údaje  předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.

Ochrana dětí

Ochrana soukromí dětí je pro nás extrémně důležitá. Z tohoto důvodu neukládáme ani nesbíráme informace o těch, o kterých víme, že jsou mladší 13 let. Žádná část našich stránek není upravena tak, aby lákala kohokoliv mladšího 13 let.

Doba zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů bude z naší strany probíhat po dobu účinnosti smlouvy nebo oprávněného zájmu provozovatele a dále po dobu, po kterou jsme, jakožto správce osobních údajů, povinna uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Jaká všechna práva máte v souvislosti s ochranou osobních údajů?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

 • právo svůj souhlas kdykoli odvolat;
 • právo osobní údaje opravit či doplnit;
 • právo požadovat omezení zpracování;
 • právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
 • právo požadovat přenesení údajů;
 • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
 • právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech; a
 • další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 po nabytí jeho účinnosti.

Jak využíváme Cookies?

Využíváme dva typy cookies. Naše vlastní, které slouží přímo pro běh našich webových stránek. Ukládáme oblíbené stránky nebo nabídky. Používáme také cookies třetích stran, které ukládají anonymně informace o návštěvě našeho webu. Ty pak mohou být využívány pro analytické nebo marketingové účely. Všechny informace v cookies, které ukládáme jsou anonymní.

Jakým způsobem můžete svůj souhlas odvolat?

Svůj dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv bezplatně odvolat. Pošlete nám e-mail na: info@rex-jaromer.cz s tím, že svůj souhlas odvoláváte. Tímto Vaším odvoláním souhlasu však není dotčeno zpracování Vašich osobních údajů v rozsahu nezbytném pro splnění jiných povinností, které nám ukládá zákon nebo jiný právní předpis.

Jaké bezpečnostní postupy týkající se uchovávání osobních dat používáme?

Poskytovatel přijal a udržuje taková technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

 • Anonymizace osobních údajů.
 • Schopnost obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim v případě fyzických či technických incidentů.
 • Proces pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování.
 • Víceúrovňový firewall.
 • Antivirovou ochranu a kontrolu neoprávněných přístupů. 
 • Přístup k osobním údajům pouze pro pověřené osoby Poskytovatele.
 • Servery s osobními údaji uzamčené v serverovně.

za rk REX Jaroměř

Bc. Petr Šára

V Jaroměři, 25.5.2018


Hledání nemovitosti


Kontaktujte nás:

Prodej nemovitostí
777781051, 608540523
info@rex-jaromer.cz

Správa bytů a domů
777640525, 491811725
sprava@rex-jaromer.cz